Moduł Pensum PW
:: services/pw_pensum module

Metody do obsługi pensum.

Methods

czy_dzien_dydaktyczny Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym (administrative)
daj_dyplomy_do_pensum Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego (administrative)
daj_kalendarz_pensum Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym (administrative)
daj_kalendarz_pw Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego (administrative)
daj_nieregularne_do_pensum Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim (administrative)
daj_okresy_pensum Zwraca listę lat akademickich, dla których możliwe jest oblicznie pensum wg wytycznych PW (administrative)
daj_pensum_pracownika Zwraca pensum pracownika w danym roku akademickim (administrative)
daj_pensum_pracownikow Zwraca listę pracowników w jednostce i ich pensum (administrative)
daj_szczegoly_pensum Zwraca szczegóły pensum pracownika w danym roku akademickim (administrative)
daj_weryfikacje_grup Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim (administrative)
daj_zajecia_do_pensum Zwraca zajęcia do pensum (administrative)
proxyPWPensum Call a procedure "procname" from "pw_pensum" package passing "params" list as parameters.
selectPWPensum Zwraca wynik kwerendy SQL (administrative)

services/pw_pensum/czy_dzien_dydaktyczny

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/czy_dzien_dydaktyczny

Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym

dzien required Dzień w formacie YYYY-mm-dd
fields optional

Default value: czy_dydaktyczny

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

T/N w zależności od tego czy dzień jest dydaktyczny; jeśli brak w słowniku zwraca false.

services/pw_pensum/daj_dyplomy_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_dyplomy_do_pensum

Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego

cdyd_kod required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
widok optional widok - rodzaj zestawienia (stare/nowe)
fields optional

Default value: items|cdyd_kod|jed_org_kod|jednostka|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|stanowisko|wymiar_zatrudnienia|wymiar_pensum|nazwa|funkcja|kierunek|tryb_studiow|tytul_pracy|prc_cert_id|os_id_dyplomanta|imie_dyplomanta|nazwisko_dyplomanta|data_obrony|rodzaj_pracy|liczba_godz

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca udział pracownika w pracach dyplomowych, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_kalendarz_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_kalendarz_pensum

Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym

cdyd_kod required Kod roku akademickiego
fields optional

Default value: items|dzien

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca kalendarz pensum.

services/pw_pensum/daj_kalendarz_pw

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_kalendarz_pw

Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego

cdyd_kod required Kod cyklu lub roku akademickiego; wynik jest zwracany na podstawie klauzuli in, elementy muszą być oddzielone przecinkiem.
fields optional

Default value: items|od_data|do_data|jed_org_kod|typ|czy_wolne|opis

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca kalendarz PW.

services/pw_pensum/daj_nieregularne_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_nieregularne_do_pensum

Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim

cdyd_kod required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: items|jedn_kod|jedn_opis|pod_jedn_kod|pod_jedn_opis|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|cdyd_kod|zajecia|liczba_godz

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca udział pracownika w pracach dyplomowych, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_okresy_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_okresy_pensum

Zwraca listę lat akademickich, dla których możliwe jest oblicznie pensum wg wytycznych PW

fields optional

Default value: cdyd_kod

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Lista lat akademickich.

services/pw_pensum/daj_pensum_pracownika

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_pracownika

Zwraca pensum pracownika w danym roku akademickim

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wartość liczbową obliczonego pensum.

services/pw_pensum/daj_pensum_pracownikow

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_pracownikow

Zwraca listę pracowników w jednostce i ich pensum

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
jed_org_kod optional Kod jednostki organizacyjnej
widok optional rodzaj widoku: stare/nowe
fields optional

Default value: items|jedn_kod|jednostka|pod_jedn_kod|podjednostka|os_id|prac_id|nr_akt|tytul|nazwisko|imie|nazwa|email|cdyd_kod|pensum|godz_zajec|godz_nieob|godz_dyplomy|godz_nieregularne|suma_godzin|nadgodziny|niedogodziny

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca zajęcia pracownika, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_szczegoly_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_szczegoly_pensum

Zwraca szczegóły pensum pracownika w danym roku akademickim

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca szczegóły pensum.

services/pw_pensum/daj_weryfikacje_grup

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_weryfikacje_grup

Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim

rok_akad required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
jednostka required Kod jednostki
fields optional

Default value: items|prz_kod|nazwa|nazwa_pol|nazwa_ang|jednostka_dawca|jednostka_dawca_opis|jednostka_biorca|jednostka_biorcy_opis|cdyd_kod|rok_akad|tzaj_kod|tzaj_opis|gr_nr|zaj_cyk_id|min_liczba_stud|max_liczba_stud|liczba_studentow|liczebnosc_grupy_ok|liczebnosc_grupy_symbol|liczba_grup|jezyk

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Weryfikacja grup zajęciowych.

services/pw_pensum/daj_zajecia_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zajecia_do_pensum

Zwraca zajęcia do pensum

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
widok optional rodzaj widoku - stare/nowe
fields optional

Default value: items|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|prz_kod|nazwa|nazwa_pol|nazwa_ang|cdyd_kod|rok_akad|tzaj_kod|gr_nr|zaj_cyk_id|nominalna_liczba_godz|liczba_godz_prowadzacego|liczba_studentow|godz_liczba_stud|godz_ang|jezyk|godz_weekend|godziny_egz|liczba_godz_do_pensum|liczba_godz_nieob

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca zajęcia pracownika, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/proxyPWPensum

Consumer: required Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/proxyPWPensum

Call a procedure "procname" from "pw_pensum" package passing "params" list as parameters.

procname optional Name of a procedure from pw_pensum package to be called.
data optional JSON encoded dictionary data with a parameter: { "params": ["par1", 2, 3.0] }
multiple_procnames optional JSON encoded dictionary with a list of multiple procedures from pw_pensum package to be called under the parameter "procnames". { "procnames" : ["procedure1", "procedure2", "procedure3"]}
multiple_datas optional JSON encoded dictionary with a list of lists of parameters under key "params": { "params" : [["par1", 2, 3.0], ["par2", 3, 2.1]]}
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Returns OK if operation succeeds or a message when an error occures.

services/pw_pensum/selectPWPensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/selectPWPensum

Zwraca wynik kwerendy SQL

query optional Surowa kwerenda SQL z zagnieżdżonymi parametrami w postaci "%s%", "%d", itp...
options optional Obiekt JSON (słownik) z parametrami kwerendy w liście: "pars": ...
multiple_querys optional JSON encoded dictionary with a list of multiple queries to be called under the parameter "querys". { "querys" : ["query1", "query2", "query3"]}
multiple_options optional JSON encoded dictionary with a list of lists of parameters under key "pars": { "pars" : [["par1", 2, 3.0], ["par2", 3, 2.1]]}
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wynik zapytania SQL jako kolekcję obiektów. Przykład

{ items: [ { "ID": 12, "OPIS_PL": ..., "OPIS_EN": ... }] }
USOS API ver. 7.0.3.0-0, 51dd8c6b, dirty (2024-04-02)