Moduł Pensum PW
:: services/pw_pensum module

Metody do obsługi pensum.

Methods

akceptuj_zlecenia_na Akceptuje zlecenia NA (administrative)
anuluj_zlecenie_na Anuluje zatwierdzenie zlecenia NA (administrative)
czy_dzien_dydaktyczny Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym (administrative)
daj_dyplomy_do_pensum Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego (administrative)
daj_jednostki_do_zlecen Zwraca listę jednostek (administrative)
daj_kalendarz_pensum Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym (administrative)
daj_kalendarz_pw Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego (administrative)
daj_nieregularne_do_pensum Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim (administrative)
daj_okresy_pensum Zwraca listę lat akademickich, dla których możliwe jest oblicznie pensum wg wytycznych PW (administrative)
daj_pensum_jednostek Zwraca plan i wykonanie pensum (administrative)
daj_pensum_jednostek_dziekan Zwraca pensum jednostek (administrative)
daj_pensum_jednostki_dziekan Zwraca plan i wykonanie pensum w podziale na jednostki (administrative)
daj_pensum_pracownika Zwraca pensum pracownika w danym roku akademickim (administrative)
daj_pensum_pracownikow Zwraca listę pracowników w jednostce i ich pensum (administrative)
daj_prowadzacych_grupy Zwraca listę prowadzących daną grupę zajęciową (administrative)
daj_szczegoly_pensum Zwraca szczegóły pensum pracownika w danym roku akademickim (administrative)
daj_weryfikacje_grup Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim (administrative)
daj_weryfikacje_przedmiotow Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim (administrative)
daj_zajecia_do_pensum Zwraca zajęcia do pensum (administrative)
daj_zajecia_do_zaplanowania Zwraca zlecenia grup (administrative)
daj_zajecia_zewn_do_zaplanowania Zwraca zlecenia grup (administrative)
daj_zlecenia_grup Zwraca zlecenia grup (administrative)
daj_zlecenia_grup_zewn Zwraca zlecenia grup (administrative)
daj_zlecenia_osoby Zwraca zlecenia grup (administrative)
dodaj_prowadzacego Zleca prowadzenie grupy wybranemu pracownikowi (administrative)
dodaj_zlecenia Zatwierdza zlecenia jednostki (administrative)
dodaj_zlecenie Dodaje zlecenia grup (administrative)
przekaz_do_akceptacji_na Zatwierdza zlecenia w jednostce (administrative)
usun_prowadzacego Usuwa prowadzącego z wybranej grupy zajęciowej (administrative)
usun_zatwierdzenie Usuwa zatwierdzenie zlecenia (administrative)
usun_zlecenie Usuwa zlecenie grupy (administrative)
zatwierdz_zlecenia Zatwierdza zlecenia jednostki (administrative)
zmien_zlecenia_grup Zmienia jednostkę zlecenia grup - hurtowe (administrative)
zmien_zlecenie Zmienia jednostkę zlecenia grup (administrative)

services/pw_pensum/akceptuj_zlecenia_na

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/akceptuj_zlecenia_na

Akceptuje zlecenia NA

dane required tablica danych
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Akceptuje zlecenia NA

services/pw_pensum/anuluj_zlecenie_na

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/anuluj_zlecenie_na

Anuluje zatwierdzenie zlecenia NA

zaj_cyk_id required zaj_cyk_id
gr_nr required gr_nr
prac_id required prac_id
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - akceptacja przez kierownika i przekazanie do NA.

services/pw_pensum/czy_dzien_dydaktyczny

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/czy_dzien_dydaktyczny

Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym

dzien required Dzień w formacie YYYY-mm-dd
fields optional

Default value: czy_dydaktyczny

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

T/N w zależności od tego czy dzień jest dydaktyczny; jeśli brak w słowniku zwraca false.

services/pw_pensum/daj_dyplomy_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_dyplomy_do_pensum

Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego

cdyd_kod required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
widok optional widok - rodzaj zestawienia (stare/nowe)
fields optional

Default value: items|cdyd_kod|jed_org_kod|jednostka|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|stanowisko|wymiar_zatrudnienia|wymiar_pensum|nazwa|funkcja|kierunek|tryb_studiow|tytul_pracy|prc_cert_id|os_id_dyplomanta|imie_dyplomanta|nazwisko_dyplomanta|data_obrony|rodzaj_pracy|liczba_godz

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca udział pracownika w pracach dyplomowych, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_jednostki_do_zlecen

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_jednostki_do_zlecen

Zwraca listę jednostek

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Lista jednostek.

services/pw_pensum/daj_kalendarz_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_kalendarz_pensum

Zwraca T/N - czy podany dzień jest dniem dydaktycznym

cdyd_kod required Kod roku akademickiego
fields optional

Default value: items|dzien

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca kalendarz pensum.

services/pw_pensum/daj_kalendarz_pw

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_kalendarz_pw

Zwraca wydarzenia z DZ_KALENDARZ dla danego cyklu dydaktycznego

cdyd_kod required Kod cyklu lub roku akademickiego; wynik jest zwracany na podstawie klauzuli in, elementy muszą być oddzielone przecinkiem.
fields optional

Default value: items|od_data|do_data|jed_org_kod|typ|czy_wolne|opis

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca kalendarz PW.

services/pw_pensum/daj_nieregularne_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_nieregularne_do_pensum

Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim

cdyd_kod required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: items|jedn_kod|jedn_opis|pod_jedn_kod|pod_jedn_opis|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|cdyd_kod|zajecia|liczba_godz

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca udział pracownika w pracach dyplomowych, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_okresy_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_okresy_pensum

Zwraca listę lat akademickich, dla których możliwe jest oblicznie pensum wg wytycznych PW

fields optional

Default value: cdyd_kod

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Lista lat akademickich.

services/pw_pensum/daj_pensum_jednostek

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_jednostek

Zwraca plan i wykonanie pensum

jed_org_kod required Kod jednostki
rok_akad required rok akademicki, np. 2022/2023
fields optional

Default value: rok_akad|jed_org_kod|pensum|plan|wykonanie|cdyd_zima|cdyd_lato|plan_zima|plan_lato|wykonanie_zima|wykonanie_lato

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca plan i wykonanie pensum.

services/pw_pensum/daj_pensum_jednostek_dziekan

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_jednostek_dziekan

Zwraca pensum jednostek

jed_org_kod required Kod jednostki
rok_akad required Rok akademicki, np. 2021/2022
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Lista jednostek.

services/pw_pensum/daj_pensum_jednostki_dziekan

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_jednostki_dziekan

Zwraca plan i wykonanie pensum w podziale na jednostki

jed_org_kod required Kod jednostki
rok_akad required rok akademicki, np. 2022/2023
fields optional

Default value: rok_akad|jed_org_kod|pensum|plan|wykonanie|cdyd_zima|cdyd_lato|plan_zima|plan_lato|wykonanie_zima|wykonanie_lato

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca plan i wykonanie pensum w podziale na jednostki.

services/pw_pensum/daj_pensum_pracownika

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_pracownika

Zwraca pensum pracownika w danym roku akademickim

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wartość liczbową obliczonego pensum.

services/pw_pensum/daj_pensum_pracownikow

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_pensum_pracownikow

Zwraca listę pracowników w jednostce i ich pensum

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
jed_org_kod optional Kod jednostki organizacyjnej
widok optional rodzaj widoku: stare/nowe
fields optional

Default value: items|jedn_kod|jednostka|pod_jedn_kod|podjednostka|os_id|prac_id|nr_akt|tytul|nazwisko|imie|nazwa|email|cdyd_kod|pensum|godz_zajec|godz_nieob|godz_dyplomy|godz_nieregularne|suma_godzin|nadgodziny|niedogodziny

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca zajęcia pracownika, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_prowadzacych_grupy

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_prowadzacych_grupy

Zwraca listę prowadzących daną grupę zajęciową

zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca listę prowadzących daną grupę zajęciową.

services/pw_pensum/daj_szczegoly_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_szczegoly_pensum

Zwraca szczegóły pensum pracownika w danym roku akademickim

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca szczegóły pensum.

services/pw_pensum/daj_weryfikacje_grup

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_weryfikacje_grup

Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim

rok_akad required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
jednostka required Kod jednostki
fields optional

Default value: items|prz_kod|nazwa|nazwa_pol|nazwa_ang|jednostka_dawca|jednostka_dawca_opis|jednostka_biorca|jednostka_biorcy_opis|cdyd_kod|rok_akad|tzaj_kod|tzaj_opis|gr_nr|zaj_cyk_id|min_liczba_stud|max_liczba_stud|liczba_studentow|liczebnosc_grupy_ok|liczebnosc_grupy_symbol|liczba_grup|jezyk

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Weryfikacja grup zajęciowych.

services/pw_pensum/daj_weryfikacje_przedmiotow

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_weryfikacje_przedmiotow

Zwraca zajecia nieregularne pracownika w roku akademickim

rok_akad required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
jednostka required Kod jednostki
fields optional

Default value: items|prz_kod|nazwa|nazwa_pol|nazwa_ang|koordynatorzy|jednostka_dawca|jednostka_dawca_opis|jednostka_biorca|jednostka_biorcy_opis|cdyd_kod|rok_akad|jezyk|bledy|data_zatwierdzenia

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Weryfikacja przedmiotów.

services/pw_pensum/daj_zajecia_do_pensum

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zajecia_do_pensum

Zwraca zajęcia do pensum

rok_akademicki required Rok akademicki w formacie YYYY/YYYY, np. 2021/2022
prac_id optional ID pracownika z DZ_PRACOWNICY
widok optional rodzaj widoku - stare/nowe
fields optional

Default value: items|os_id|prac_id|nazwisko|imie|sap_id|tytul|prz_kod|nazwa|nazwa_pol|nazwa_ang|cdyd_kod|rok_akad|tzaj_kod|gr_nr|zaj_cyk_id|nominalna_liczba_godz|liczba_godz_prowadzacego|liczba_studentow|godz_liczba_stud|godz_ang|jezyk|godz_weekend|godziny_egz|liczba_godz_do_pensum|liczba_godz_nieob

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca zajęcia pracownika, które wliczone są do pensum.

services/pw_pensum/daj_zajecia_do_zaplanowania

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zajecia_do_zaplanowania

Zwraca zlecenia grup

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego, np. 2022Z
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup.

services/pw_pensum/daj_zajecia_zewn_do_zaplanowania

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zajecia_zewn_do_zaplanowania

Zwraca zlecenia grup

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego, np. 2022Z
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup.

services/pw_pensum/daj_zlecenia_grup

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zlecenia_grup

Zwraca zlecenia grup

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego, np. 2022Z
zaj_cyk_id optional ID zajęć cyklu
gr_nr optional nr grupy
wariant optional jednostki (domyślne) lub osoby
fields optional

Default value: kod|nazwa|opis|gr_nr|jed_org_kod|ilczba_godz|prowadzacy|pw_dg_soboty|pw_dg_niedziele|pw_dg_ang|pw_dg_lstud

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup.

services/pw_pensum/daj_zlecenia_grup_zewn

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zlecenia_grup_zewn

Zwraca zlecenia grup

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego, np. 2022Z
zaj_cyk_id optional ID zajęć cyklu
gr_nr optional nr grupy
wariant optional jednostki (domyślne) lub osoby
fields optional

Default value: kod|nazwa|opis|gr_nr|jed_org_kod|ilczba_godz|prowadzacy|pw_dg_soboty|pw_dg_niedziele|pw_dg_ang|pw_dg_lstud

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup.

services/pw_pensum/daj_zlecenia_osoby

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/daj_zlecenia_osoby

Zwraca zlecenia grup

cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego, np. 2022Z
os_id optional ID osoby
fields optional

Default value: kod|nazwa|opis|gr_nr|jed_org_kod|ilczba_godz|pw_dg_soboty|pw_dg_niedziele|pw_dg_ang|pw_dg_lstud

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup.

services/pw_pensum/dodaj_prowadzacego

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/dodaj_prowadzacego

Zleca prowadzenie grupy wybranemu pracownikowi

zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
liczba_godz required Liczba godzin
prac_id required ID pracownika
jed_org_kod required Jednostka pracownika
rodzaj required Rodzaj - jeśli nie pracownik to UCP lub DOKT
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - usunięcie zlecenia.

services/pw_pensum/dodaj_zlecenia

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/dodaj_zlecenia

Zatwierdza zlecenia jednostki

dane required json zaj_cyk_id, gr_nr, liczba_godz, jed_org_kod
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - dodanie zlecenia.

services/pw_pensum/dodaj_zlecenie

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/dodaj_zlecenie

Dodaje zlecenia grup

zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
liczba_godz required Liczba godzin
jed_org_kod_nowy required Kod jednostki biorcy
jed_org_kod optional Kod jednostki biorcy - stary
czy_zatwierdzone optional Czy zajęcia są zatwierdzone
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - dodanie zlecenia.

services/pw_pensum/przekaz_do_akceptacji_na

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/przekaz_do_akceptacji_na

Zatwierdza zlecenia w jednostce

dane required Tablica zaj_cyk_id i gr_nr
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - akceptacja przez kierownika i przekazanie do NA.

services/pw_pensum/usun_prowadzacego

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/usun_prowadzacego

Usuwa prowadzącego z wybranej grupy zajęciowej

zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
prac_id required ID pracownika
rodzaj required rodzaj - DOKT/UCP
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - usunięcie zlecenia.

services/pw_pensum/usun_zatwierdzenie

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/usun_zatwierdzenie

Usuwa zatwierdzenie zlecenia

dane required tablica danych
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Usuwanie zatwierdzenia grupy zajęciowej

services/pw_pensum/usun_zlecenie

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/usun_zlecenie

Usuwa zlecenie grupy

zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
jed_org_kod optional Kod jednostki biorcy
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - usunięcie zlecenia.

services/pw_pensum/zatwierdz_zlecenia

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/zatwierdz_zlecenia

Zatwierdza zlecenia jednostki

dane required Tablica zaj_cyk_id i gr_nr
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - dodanie zlecenia.

services/pw_pensum/zmien_zlecenia_grup

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/zmien_zlecenia_grup

Zmienia jednostkę zlecenia grup - hurtowe

dane required Dane w formacie json
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - zmiana zlecenia.

services/pw_pensum/zmien_zlecenie

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_pensum/zmien_zlecenie

Zmienia jednostkę zlecenia grup

jed_org_kod required Kod jednostki biorcy
zaj_cyk_id required id zajęć cyklu
gr_nr required nr grupy
jed_org_kod_new required Kod jednostki biorcy
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zlecenia grup - zmiana zlecenia.

USOS API ver. 7.0.0.0-0, c59b550f, dirty (2023-07-17)